Odkładając się w komórkach ołów unieczynnia enzymy komórkowe i powoduje zatrucia przewlekłe, na które narażeni są między innymi pracownicy zatrudnieni przy produkcji akumulatorów, w wyniku wdychania par ołowiu. Do początkowych objawów należą bóle głowy, bladość, uczucie osłabienia, znużenie, Read the rest of this entry »

Manipulowanie przy zaciskach akumulatorów w czasie ładowania stwarza możliwość porażenia prądem elektrycznym. Z tego powodu napięcie prądu stałego w ładowni nie powinno przekraczać 110 V, a stan urządzeń powinien być zgodny z przepisami. Ponadto wzdłuż stojaków powinny Read the rest of this entry »

Oczyścić akumulatory z brudu i pyłu. Wykręcić korki wentylacyjne. Usunąć podkładki spod korków. Kolejno napełniać ogniwa elektrolitem o temperaturze do 30°C i gęstości 1,26 g/cm3. Do napełniania używać lejka szklanego lub porcelanowego i kubka z podziałką do odmierzania potrzebnej ilości elektrolitu (ok. 13 ml na 1 Ah). Read the rest of this entry »

Sprawdzenie innych własności elektrycznych powinno poprzedzać ładowanie akumulatorów. Badane akumulatory ładuje się do oznak pełnego naładowania. Akumulator o nieznanej przeszłości powinien przed właściwą próbą odbiorczą przejść tzw. cykle trenujące, polegające na wykonaniu pełnego ładowania i wyładowania, sposobem długotrwałym. Liczbę cykli trenujących określa wytwórca. Przeciętnie utrzymuje się liczbę 2-3 cykli trenujących. Naładowany akumulator przed wyładowaniem powinien być odstawiony na okres 2-8 godzin.

Sprawdzenie pojemności 20-godzinnej przeprowadza się w układzie wyładowań akumulatora według rysunku 12.2. Naładowany akumulator wyładowuje się stałym natężeniem prąd» Iw = 0,05 Q20 [A] do czasu osiągnięcia napięcia końcowego wynoszącego:

– dla akumulatorów 6-woltowych 5,25 V,

– dla akumulatorów 12-woltowych 10,5 V.

Próbę należy przeprowadzić przy temperaturze elektrolitu 18-27°C. Pojemność znamionową odnosi się do temperatury 25ą 1°C. Czas wyładowania t jest to okres nieprzerwanego wyładowania, liczony od początku wyładowania do chwili osiągnięcia przez akumulator napięcia końcowego. Pojemność uzyskaną oblicza się za pomocą wzoru: Q = lt ł gdzie: Q [A-h] – pojemność uzyskana, I [A] – natężenie prądu wyładowania, t [h] -czas wyładowania. Jeżeli w akumulatorach kwasowych średnia temperatura elektrolitu w ogniwie kontrolnym różni się od 25ą1°C, to obliczoną pojemność Q należy przeliczyć do temperatury odniesienia według wzoru: Nowe akumulatory rozruchowe powinny na jednym z trzech kolejnych wyładowań po uruchomieniu osiągnąć pojemność znamionową Q20. Nowe akumulatory motocyklowe powinny do piątego wyładowania wykazać co najmniej 0,9 Q20. Akumulatory używane sprawdzane metodą wyładowania 20-godzin- nego nadają się do dalszej eksploatacji jeżeli mają pojemność wyższą od 0,7 Q20. Sprawdzenie czasu wyładowania rozruchowego akumulatorów kwasowych przeprowadza się następująco. Po wyładowaniach trenujących ładuje się akumulator do oznak pełnego naładowania w sposób podany przez wytwórcę.

Po zakończeniu ładowania akumulator wstawiamy do chłodziarki i oziębiamy do temperatury -18°C. Temperaturę tę utrzymujemy przez okres 2-3 godzin. Następnie akumulator wyjmujemy z chłodziarki i poddajemy wyładowaniu prądem o stałym natężeniu wartości 3 Q20 [A] lub wyższym, podanym przez wytwórcę. Napięcie końcowe wyładowania rozruchowego akumulatora 6 Y wynosi 3,0 V, a akumulatora 12 V wynosi 6,0 V. Napięcie w czasie próby należy mierzyć najpierw po 5 sekundach, a następnie co 30 sekund. Czas wyładowania mierzymy sekundomierzem (stoperem) od chwili rozpoczęcia wyładowania do chwili osiągnięcia napięcia końcowego. Temperatura elektrolitu na początku próby powinna wynosić -18 ą 1°C.